STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Aktuálne číslo

Titulné strany

 

Obsah

2

Ľudmila Elbert
Ochrana cezhraničných podzemných vôd prostriedkami medzinárodného práva
The protection of transboudary groundwater by means of international law

4

Timea Lazorčáková
Prístup mimovládnych organizácií a jednotlivov k africkému systému ľudských práv
Access of non-governmental organizations and individuals to African system of human rights

13

Sandra Boldizhar, Vadym Pishta
Pozícia ESĽP k transplantológii a reproduktívnym právam: Hlavné aspekty
ECHR position on transplantology and reproductive rights: Main aspects

25

Pavla Buriánová
Přistoupení k řešení problematiky domácích porodů v návaznosti na doporučení ESLP
The adhesion to the solution of home births following the recommendations of the European court of human rights

35

Jakub Handrlica
Vybrané problémy spojené s aplikací modelu transteritoriálních správních aktů

Topical issues arising from model of transterritorial administrative
acts

49

Miroslav Bilišňanský
Vybrané aspekty cenovej regulácie v konaní pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Selected aspects of the price regulation in the proceedings before Regulatory office for network industries

60

Karel Marek
Nová úprava zadávání veřejných zakázek

New legal regulation of public procurement

75

Viktor Varga
Neoprávnene využívaný zlepšovací návrh - škoda či bezdôvodné obohatenie?

Unjustified use of innovation suggestion - compesantion of damage or unjust enrichment?

89

Andrea Slezáková
Právne inštitúty a návrhy de lege ferenda potenciálne vedúce k zvýšeniu účasti na
doplnkovom dôchodkovom sporení
Legal institutes and proposals de lege ferenda potentially increasing the participation on supplementary pension saving

98

Milan Boroš
Cesta trestného činu opilstva do znenia v trestnom zákone č. 300/2005 Z.z.
Journey of criminal act of alcohol intoxication into the wording in criminal code
No. 300/2005 Coll
.

111

CELÉ ZNENIE

 


Ročník:
5.2017
Číslo: 2
ISSN:
1339-3995
Dátum publikácie:
19.9.2017

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
IČO: 00397768O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz