STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Aktuálne číslo

Titulné strany

 

Obsah

2

Petr Osina
Nová teorie přirozeného práva a její pojetí sexuální etiky
New natural law theory and its conception of sexual ethics

4

Jozef Kubala
Právo na účinný prostriedok ochrany základných práv: 3D úroveň na úvahu
Right to effective remedy of fundamental rights: 3D level of consideration

13

Katalin Gombos
Harmonizácia procesného práva vs procesná autonómia členských štátov
Harmonization of procedural law vs procedural autonomy of the member state

24

Peter Molitoris
Vzťah medzi zákonnosťou a prípustnosťou dôkazov vo veciach správneho trestania
Legality and admissibility of evidence and their relationship in administrative punishment matters

33

Andrea Slezáková
Právne aspekty vybraných pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom pri uskutočňovaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Legal aspects of selected rules of activity in relation to the client when performing financial intermediation and financial advisory

42

Jana Bellová
Skúmanie dane z cukru vo Veľkej Británii a hodnotenie iných možných alternatív daní
A review of the sugar tax in the UK and an evaluation of other possible alternatives to the tax

51

Boris Šiška
Ďalší trest podľa § 43 Trestného zákona
Further punishment pursuat to section 43 Criminal Code

63

Vladimír Filičko
Nové prostriedky ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch podľa CSP
New remedies of protection of consumers in consumer disputes under CDO

76

Milena Barinková
Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej terminológii
Disabled Persons and Pitfalls of Intelligibility in the Legal Terminology

89

Andrea Olšovská, Marek Švec
Spolupôsobenie odborových organizácií v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch
Interaction of trade unions in the individual employment relationships

99

Jana Žuľová, Marek Švec, Adam Madleňák
Účasť na štrajku - problémová prekážka v práci
Participation in a strike - problematic obstacle to work

111

CELÉ ZNENIE

 


Ročník:
6.2018
Číslo: 1
ISSN:
1339-3995
Dátum publikácie:
16.3.2018

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
IČO: 00397768O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz