STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Aktuálne číslo

Titulné strany

 

Obsah

2

Vojtech Vladár
Za profesorom Petrom Blahom
Requiem for professor Blaho

4

Krzysztof Skotnicki
Ústava Slovenskej republiky z pohľadu poľského ústavného právnika
The Constitution of the Slovak republic from the point of view of polish consitutional lawyer

8

Vladislav Vnenk
Systematika odpovědnosti prezidenta České republiky a prezidenta Slovenské republiky
The concept of responsibility of the president of the Czech republic and of the president of the Slovak republic

18

Piotr Sieniawski
Parlamentná opozícia v Spolkovej republike Nemecko
Parlamentary oposition in the Federal republic of Germany

28

Ľudmila Elbert
Vyhlásenie EÚ a Dopad na súdnu ochranu jednotlivca
EU – Turkey statement: The impact on judicial protection of individual

44

Tímea Lazorčáková
Tribunály občianskej spoločnosti
Civil Society Tribunals

53

Ľuboslav Sisák
Zločin agresie podľa rímskeho štatútu. Oživenie dodatkov z Kampaly
The Crime of Aggression under the Rome Statute. Kampala Amendments Coming to Life.

62

Peter Marejka
Politické procesy v Československu (1948-1954)
Political trials in Czechoslovakia (1948-1954)

79

Miroslav Fico
Procesné aspekty prípravy návrhu trestného zákona z 1937 (ako „záverečného“ pokusu o unifikáciu trestného práva hmotného 1. ČSR)
Procedural aspects – draft of the criminal code of 1937 preparations (as an „final“ attempt to unify substantive criminal law in 1. ČSR)

93

Radomír Jakab
Porovnanie postavenia poškodeného v priestupkovom konaní a trestnom konaní
Comparison of injured person`s status in misdemeanor proceedings and in criminal proceedings

104

Aneta Tyc

Súlad medzinárodných obchodných zmlúv so štandardmi MOP: Aké reformy by mali byť podstúpené v najbližšej dobe?
The Compliance of International trade agreements with the ILO standards: what reforms should be undertaken in the nearest future?

113

Regina Hučková, František Bonk, Laura Rózenfeldová
Zdieľané hospodárstvo – otvorené problémy a diskusia (najmä s prihliadnutím na obchodnoprávne a daňovoprávne súvislosti)
Collaborative economy – open problems and discussion (with regard to commercial and tax issues)

125

Kateřina Burešová
Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace ve veřejném zadávání
Principles of equal treatment and non-discrimination in public procurement

141

Patrik Kurz
Důsledky vad právních jednání při rozvazování pracovněprávního poměru
Consequences of the defects of legal proceedings in the breakdown of the labor relationship

148

Erik Vadas
Starostlivosť súdu o maloletých
The judicial care of infants

161

CELÉ ZNENIE

 


Ročník:
6.2018
Číslo: 2
ISSN:
1339-3995
Dátum publikácie:
20.9.2018

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
IČO: 00397768O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz