ARCHIVES
FRONT PAGES

 

2

CONTENT

 

4

Maciej Rogalski
Uchovávanie a poskytovanie prístupu k telekomunikačným dátam (uchovávanie údajov)
Storing and providing access to telecommunications data in Poland (data retention)

 

13

Maria Bosak
Špecifiká zamestnávania mladistvých podľa poľského pracovného práva
The specificity of the juvenile employees employment under Polish labor law

 

23

Pawel Majka
Určovanie rozpočtov územných samosprávnych celkov v Poľsku
Determination of the budgets of the local government units in Poland

 

34

Peter Franko
Persuázia v argumentácii a písomný prejav
Persuasion in argumentation and written speech

 

40

Juraj Ferenčík
Kompexný pohľad na problematiku spamu
Complex view of spam

 

56

Ladislav Jakl
Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví a nový občanský zákoník v České republice
License agreements for intellectual property rights in the context of the new civil code in the Czech Republic

 

70

Adriana Solčanská
Podstata a význam škody vo vybraných právnych odvetviach
Fundamentals and importance of damage in selected legal sectors

 

80

Adam Giertl
Zodpovednosť medzinárodných organizácií za protiprávne správanie a jej uplatňovanie
Responsebility of international organizations for wrongful acts and its application

 

100

Ľudmila Pošiváková
Zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve
International legal responsibility of states

 

128

Radoslav Benko
Rozprava o princípe prednosti práva EÚ - vláda práva za hranicami štátu
Discourse on the principle of primacy of EU law - rule of law beyond the state

 

142

Martin Floriš
Postavenie svätej stolice a pápežského štátu v rokoch 1815-1870
The status of the Holy See and the Papal state between the years 1815 – 1870

 

153

Martin Gregor
Zmeny v právnom postavení otrokov za vlády cisára Augusta
Changes in the legal position of the slave society under the rule of emperor Augustus

 

FULL VOLUME