ARCHIVES
FRONT PAGES

 

2

CONTENT

 

4

Ferdinand Korn
Kritika antropocentrizmu
The Critism of Anthropocentrism

 

13

Petr Osina
Konzervativní teórie přirozeného práva Roberta George
Conservative Natural Law Theory of Robert George

 

24

Imrich Kanárik, Juraj Martaus
Neviazanosť hlavy štátu príkazmi podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Decommittment of the Head of State according to art. 101 sec. 1 of Constitution of Slovak republic

 

34

Emese Pál
Smerovanie k samostatnej administratívnej súdnej moci?
Towards an autonomous administrative judicial power?

 

47

Přemysl Raban
Aplikace záměrů EU v oblasti alternativního řešení spotřebitelských sporů v právním prostředí České republiky a Slovenské republiky v posledních letech
Application of EU intent in the area of alternative solving of consumer disputes in legal order of Czech republic and Slovak republic in recent years

 

68

Martin Janků, Karel Marek
K dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení
The evidence upon expertise in arbitration

 

77

Tomáš Dvořák
Vlastnictví jednotek podle zákona o vlastníctví bytů a bytové spoluvlastníctví podle občanského zákoníku v České republice po rekodifikaci soukromého práva - základní otázky
Ownership of units under the Act on ownership of flats and flat-coownership under the Cvil code in Czech republic after the recodification of privat law - basic questions

 

92

Kateřina Burešová
Náhradní mateřství v judikatuře
Surrogacy case law

 

101

Erik Vadas
Nová právna úprava ochrany maloletého podľa Civilného mimosporového poriadku
New legislation of protection infant in accordance with the Civil Non-Dispute procedure

 

113

Diana Treščáková
Virtuálna identita a elektronické schránky – vzájomné súvislosti
Virtual identity and electronic boxes - mutual influences

 

121

Eva Šimečková
Chráněné oznamovaní škodlivého jednání v České republice
Protected notification of harmful conduct in Czech republic

 

FULL VOLUME