ARCHIVES
FRONT PAGES

 

2

CONTENT

 

4

Petr Osina
Nová teorie přirozeného práva a její pojetí sexuální etiky
New natural law theory and its conception of sexual ethics

 

13

Jozef Kubala
Právo na účinný prostriedok ochrany základných práv: 3D úroveň na úvahu
Right to effective remedy of fundamental rights: 3D level of consideration

 

24

Katalin Gombos
Harmonizácia procesného práva vs procesná autonómia členských štátov
Harmonization of procedural law vs procedural autonomy of the member state

 

33

Peter Molitoris
Vzťah medzi zákonnosťou a prípustnosťou dôkazov vo veciach správneho trestania
Legality and admissibility of evidence and their relationship in administrative punishment matters

 

42

Andrea Slezáková
Právne aspekty vybraných pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom pri uskutočňovaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Legal aspects of selected rules of activity in relation to the client when performing financial intermediation and financial advisory

 

51

Jana Bellová
Skúmanie dane z cukru vo Veľkej Británii a hodnotenie iných možných alternatív daní
A review of the sugar tax in the UK and an evaluation of other possible alternatives to the tax

 

63

Boris Šiška
Ďalší trest podľa § 43 Trestného zákona
Further punishment pursuat to section 43 Criminal Code

 

76

Vladimír Filičko
Nové prostriedky ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch podľa CSP
New remedies of protection of consumers in consumer disputes under CDO

 

89

Milena Barinková
Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej terminológii
Disabled Persons and Pitfalls of Intelligibility in the Legal Terminology

 

99

Andrea Olšovská, Marek Švec
Spolupôsobenie odborových organizácií v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch
Interaction of trade unions in the individual employment relationships

 

111

Jana Žuľová, Marek Švec, Adam Madleňák
Účasť na štrajku - problémová prekážka v práci
Participation in a strike - problematic obstacle to work

 

FULL VOLUME