PRE AUTOROV

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je vydavateľom vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Z vedeckého zamerania tohto časopisu vyplýva požiadavka, aby príspevky predkladané na publikáciu spĺňali formálne, štrukturálne a obsahové náležitosti. Tieto náležitosti, ako aj postup recenzného konania a následnej publikácie sú upravené v následne uvedených podmienkach publikácie príspevku vo vedeckom časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia.

1. Zásady publikačnej etiky

 

1.1.

Zaslaním rukopisu vydavateľovi autor potvrdzuje, že jeho text je pôvodným dielom, ktoré doposiaľ nebolo publikované alebo zaslané k recenzii inému vydavateľovi. Akékoľvek plagiátorstvo, predkladanie totožných alebo už publikovaných rukopisov, uvádzanie nepresných údajov a nepravdivých prehlásení o autorstvu a pôvodnosti rukopisu, považuje vydavateľ za neetické a neprijateľné. Nepôvodné diela a diela, ktorá sú plagiátom, vydavateľ nepublikuje. Prekážkou publikácie nie je, ak bola pôvodná verzia rukopisu publikovaná vo forme working paperu, alebo v inej jazykovej verzii.

Zásady publikačnej etiky vychádzajú z prameňov COPE (Committee on Publication Ethics).

 

1.2.

V prípade, že niektorá otázka nie je výslovne upravená v týchto zásadách, platia podporne vyššie uvedené pramene COPE. Vydavateľ pred zahájením akejkoľvek spolupráce oboznámi s týmito zásadami autorov, editorov a recenzentov. Súčasne ich informuje o existencii dokumentov COPE a ich podpornej aplikácii.

 

1.3.

Za účelom zabezpečenia súladu s pravidlami publikačnej etiky, redakcia časopisu vykoná kontrolu predloženého príspevku prostredníctvom anti-plagiátorskeho systemú Turnitin.

 

1.4.

Vydavateľ musí konať objektívnym spôsobom a to bez diskriminácie pohlavia, orientácie, náboženstva, politického presvedčenia, etnického alebo geografického pôvodu autorov. Všetky články musí posudzovať a prijímať na základe ich obsahu a akademickej hodnoty. V prípade sťažností musí umožniť autorom reagovať a sťažnosti prešetriť.

 

1.5.

V prípade, že autor zistí podstatnú chybu alebo nesprávnosť v publikovanej práci, je povinnosťou autora oznámiť to redakcii bez zbytočného odkladu a poskytnúť súčinnosť redakcii pri oprave alebo stiahnutí článku. Pokiaľ redakcia zistí iným spôsobom než po upozornení autorom, že k takejto podstatnej chybe alebo nesprávnosti došlo, je právom (a povinnosťou) redakcie uskutočniť kroky k náprave alebo odstráneniu takejto chyby alebo nesprávnosti a v prípade závažného porušenia etických princípov alebo zásadnej chybnosti či zavádzania článkom i k prípadnému stiahnutiu článku, ak je to potrebné. Autor článku je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť, ak ho o to editor požiada.

 

1.6.

Povinnosti autorov

Autori i) garantujú, že rukopis je ich pôvodným autorským dielom, ii) dodržiavajú formálne požiadavky stanovené vydavateľom, vrátane pravidiel pre citáciu zdrojov, iii) dodržiavajú povinnosť uviesť spoluautorov, zároveň však ako spoluautora neuvádzajú nikoho, kto sa nepodieľal na príprave rukopisu, iv) garantujú, že ten istý rukopis nebol súčasne zaslaný k zverejneniu v inom zborníku, monografii alebo časopise, v) garantujú, že rukopis nebol v minulosti publikovaný, vi) dodržiavajú citačnú etiku a uvádzajú  všetky použité zdroje, vrátane riadneho vyznačenia sekundárnych citácií, vii) sa zaväzujú, že oznámia vydavateľovi akúkoľvek pochybnosť ohľadom pôvodnosti a autorstva predkladaných rukopisov, viii) za účelom zabezpečenia anonymity recenzného konania (double - blind peer review) poskytnú redakcii text rukopisu v anonymizovanej podobe tak, aby z obsahu príspevku, ako aj z citovaných zdrojov nebolo možné identifikovať autora daného rukopisu.

 

1.7.

Povinnosti redakcie

Redakcia i) zodpovedá za celkový obsah a kvalitu časopisu, jeho odborné zameranie a diverzitu príspevkov, ii) rešpektuje požiadavky originality, iii) rešpektuje to, že informácie týkajúce sa publikácie (napr. recenzné posudky) sú dôverné, iv) predchádza prípadnému stretu záujmu autorov a recenzentov, v) rozhoduje o zaradení rukopisu s prihliadnutím k recenzovaniu, ak ide o recenzovanú rubriku,  vi) zaistí, aby pri rozhodovaní o zaradení rukopisu rozhodovala výlučne ich akademická kvalita bez ohľadu na to, či ide o rukopis, ktorý bol redakciou vyžiadaný alebo rukopis pre zvláštne či tematické čísla, vii) nezaradí do časopisu rukopis, u ktorého je podozrenie, že nie je  pôvodné, resp. je výsledkom plagiátorstva.

 

1.8.

Povinnosti recenzentov

Recenzenti i) svojou činnosťou prispievajú k informovanému rozhodovaniu redakcie a ku skvalitňovaniu recenzovaných rukopisov svojim nestranným a konštruktívnym posudzovaním vykonávaným s použitím vecných a objektívnych argumentov bez osobných atakov voči autorom, ii) dodržiavajú pokyny zo strany vydavateľa, iii) dodržiavajú anonymitu recenzných konaní (double blind peer review) a rešpektujú dôverný charakter informácií o publikačnom procese, iv) dodržiavajú termíny stanovené redakciou, v) vyhýbajú sa stretu záujmov, popr. na tento stret záujmov včas upozornia vydavateľa, vi) upozornia vždy pri podozrení na plagiátorstvo.

 

2. Formálne náležitosti

 

2.1.

Rozsah príspevku je diverzifikovaný v závislosti od jeho druhu: v prípade vedeckých článkov je rozsah obmedzený na max. 15 normostrán, pri vedeckých štúdiách max. 25 normostrán, pri recenziách max. 3 normostrany. Redakcia si vyhradzuje právo rozdeliť článok na viac častí, ktoré môžu byť publikované v rôznych číslach. 

2.2.

Príspevok sa predkladá na publikáciu v textovom editore Microsoft Office 2010 a vyššie vo formáte .docx. 

2.3.

Okraje strany v rámci celého textu sa upravia s odstupom 2,5 cm od každého okraja strany (zľava, zprava, zhora a zdola). Riadkovanie textu sa nastaví na 1. Celý text sa centruje do bloku. 

2.4.

V texte príspevku sa používa výlučne font písma Times New Roman. Názov príspevku je o veľkosti 16 bodov veľké písmená hrubé vycentrované v strede, názov abstraktu, úvodu a každej kapitoly o veľkosti 12 bodov veľké písmená hrubé, názov podkapitoly o veľkosti 12 bodov hrubé a text v rámci kapitol a podkapitol o veľkosti 12 bodov. Text v rámci abstraktov je o veľkosti 12 bodov kurziva. Poznámky pod čiarou sú o veľkosti 9 bodov. Pod názov príspevku sa uvedie meno a priezvisko autora (bez akademických a vedeckých titulov) taktiež vycentrované v strede hrubé písmo o veľkosti 12 bodov, a pod to pôsobisko autora vycentrované v strede v kurzive o veľkosti 12 bodov. 

2.5.

Začiatok každého odseku sa odsadzuje 0,5 cm od ľavého okraja strany. 

2.6.

Odkazy pod čiarou sa vkladajú ako poznámky pod čiarou, ktoré sa zobrazia na konci každej strany. Týmto spôsobom je potrebné vykonávať aj citácie na cudzie zdroje, pričom je potrebné dodržať platné citačné normy (STN ISO 690, STN ISO 690-2) a ostatné právne predpisy (najmä autorský zákon). Poznámky pod čiarou sa číslujú arabským číslom od 1 po x, pritom číslo poznámky sa píše ako horný index a nedáva sa zaň bodka (napr. 1 ). 

2.7.

V časopise sa publikujú príspevky v slovenskom jazyku, českom a anglickom jazyku. Ak je príspevok v slovenskom/českom jazyku, obsahuje okrem abstraktu v slovenskom/českom jazyku aj abstrakt v anglickom jazyku. Ak je príspevok v anglickom jazyku, obsahuje abstrakt v jednak v anglickom jazyku, ako aj v slovenskom/českom jazyku. 

2.8.

Príspevok musí vyhovovať gramatickým a štylistickým pravidlám jazyka, v ktorom je predložený na publikáciu. Za jazykovú a štylistickú úpravu článku zodpovedá autor. 

3. Štrukturálne náležitosti

 

3.1.

Vzhľadom na to, že príspevky sa publikujú vo vedeckom časopise, musia pozostávať z nasledujúcich štrukturálnych častí: abstrakt v slovenskom jazyku, abstrakt v anglickom jazyku, úvod, samotný text, záver, použitá literatúra, kontaktné údaje autora. To sa nevzťahuje na príspevok – recenziu. 

3.2.

Abstrakt pozostáva z cca. 100 až 150 slov. Poskytuje čitateľovi prehľad o obsahu a zameraní príspevku. Anglický preklad abstraktu musí byť obsahovo identický so slovenským/českým znením. V prípade, ak je príspevok napísaný v anglickom jazyku, abstrakt sa vyhotovuje aj v slovenskom/českom jazyku. 

3.3.

V úvode príspevku je potrebné uviesť východiská skúmanej problematiky, stav doterajšieho výskumu, cieľ a metódy použité pri výskume autora, ktorého výsledky sú obsiahnuté v tomto príspevku. 

3.4.

V rámci samotného textu sa uvádza pohľad autora na skúmanú problematiku, argumenty autora na podporu jeho pozície, odlišné postoje iných autorov, existujúce problémy, atď., ktoré sa týkajú témy. Text príspevku sa štrukturuje na potrebný počet kapitol a podkapitol v záujme zachovania jeho prehľadnosti a konzistentnosti. Rovnako je potrebné štrukturovať aj text na odseky. 

3.5.

V závere článku autor uvedie výsledky, ku ktorým dospel, otázky na ďalšiu vedeckú diskusiu, ako aj jeho následné výskumné zameranie v predmetnej oblasti. 

3.6.

V časti použitá literatúra autor uvedie zoznam použitej literatúry v abecednom poradí. Odkazy je potrebné vymedziť v súlade s platnou citačnou normou (napr. STN ISO 690). Príklady odkazov 

3.7.

V rámci kontaktných údajov autor uvedie svoje meno a priezvisko vrátane akademických a vedeckých titulov, pracovnú pozíciu v rámci pôsobiska, identifikáciu zamestnávateľa (názov a adresa), telefonický a e-mailový kontakt. 

3.8.

Vzor formátovania a štruktúry vedeckého článku a vedeckej štúdie je dostupný na tomto odkaze

3.9.

Autor je povinný uviesť v zozname použitej literatúry aj odkaz na pridelený DOI identifikátor, ak danej literatúre tento identifikátor bol pridelený. Overenie pridelených identifikátorov autor vykoná na stránke https://search.crossref.org

4. Obsahové náležitosti

 

4.1.

Vo vedeckom časopise sa publikujú doposiaľ nepublikované vedecké príspevky autora zo všetkých odvetví práva Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodného práva, ako aj iných štátov (najmä v súvislosti s komparáciou). V časopise sa nepublikujú tzv. revidované články a štúdie autora, t.j. také ktoré už boli s menšími odchýlkami publikované v inom časopise, monografii alebo zborníku. 

4.2.

Autor zodpovedá za to, že jeho príspevok, alebo v súvislosti s ním nedôjde k porušeniu autorských práv iných osôb, iných práv duševného vlastníctva, ako ani nedôjde k zásahu do práv na ochranu osobnosti, resp. dobrej povesti iných osôb. V prípade, ak vydavateľovi bude v dôsledku porušenia tejto povinnosti autora uložená sankcia, povinnosť náhrady škody, resp. spôsobená iná majetková alebo nemajetková ujma, autor bude povinný nahradiť vydavateľovi takto spôsobenú ujmu v celom rozsahu. 

5. Predkladanie článku a recenzné konanie

 

5.1.

Autor predkladá svoj príspevok do redakcie v elektronickej podobe prostredníctvom webovej aplikácie zverejnenej na tejto stránke http://sic.pravo.upjs.sk. Autor nie je povinný zasielať do redakcie tlačenú verziu príspevku. Po doručení príspevku do redakcie, bude autorovi potvrdené jeho doručené na ním zadanú e-mailovú adresu. 

5.2.

V prípade, ak zaslaný príspevok nevyhovuje formálnym a štrukturálnym náležitostiam uvedeným v týchto podmienkach, redakčný výbor je oprávnený vrátiť príspevok autorovi na úpravu. 

5.3.

Ak príspevok zodpovedá formálnym a štrukturálnym náležitostiam uvedeným v týchto podmienkach, alebo ak ho autor po jeho vrátení dodatočne upraví v súlade s týmito podmienkami, príspevok bude predložený dvom recenzentom na posúdenie (okrem recenzie). Recenzné konanie prebieha na princípe „double-blind peer review“. Recenzné posudky budú následne predložené redakčnej rade, ktorá rozhodne o uverejnení alebo neuverejnení príspevku v časopise. Redakčná rada môže rozhodnúť aj o podmienenom uverejnení, t.j. že príspevok sa uverejní v prípade, ak autor vykoná úpravu v zmysle pokynov redakčnej rady. 

5.4.

Ak redakčná rada rozhodne o uverejnení, resp. podmienenom uverejnení príspevku v časopise,  príspevok bude publikovaný v čísle časopisu, o ktorom rozhodla redakčná rada. Zaslaním príspevku do redakcie na publikáciu v tomto časopise autor súhlasí s licenčnými podmienkami uvedenými na webovej stránke časopisu.

Pre otvorenie súboru so vzorom formátovania textu kliknite sem!