ARCHÍV
TITULNÉ STRANY

 

2

OBSAH

 

3

Lucia Bakošová
Etické a právne aspekty použitia umelej inteligencie v zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Ethical and legal aspects of the use of artificial intelligence in health and nursing care

 

19

Martin Floriš
Niekoľko poznámok k námietke zaujatosti v trestnom konaní
Few remarks on objection of bias in criminal proceedings

 

30

Regina Hučková – Diana Treščáková
Zásady spracovania osobných údajov podľa GDPR so zreteľom na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
Principles of the personal data processing according to the GDPR with regard to the sphere of a provision of a healthcare

 

45

Kamil Majewski - Patrycja Majewska
Koncept účastníkov konania v poľskom všeobecnom správnom konaní
Conception of a party to proceedings in polish general administrative procedure

 

56

Lukáš Michaľov
Trestnoprávne alternatívne opatrenia vo vzťahu k opatreniam pozbavujúcim osobnú slobodu
v Slovenskej republike v porovnaní so Španielskom, Talianskom, Portugalskom a Rakúskom Criminal alternative measures in relation to deprivation of liberty measures in Slovak republic compared to Spain, Italy, Portugal and Austria

 

70

Jiří Mulák – Vladislav Vnenk
Projevy zásady kontradiktornosti v českém trestním a civilním procesu
Reflection of the principle of contradictory in the Czech criminal and civil process

 

81

Jana Žuľová – Marek Švec
Odloženie lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov
Delay of preventive medical inspections of employees

 

CELÉ ZNENIE