O ČASOPISE

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zameriava sa na publikáciu pôvodných vedeckých článkov a štúdií tematicky zameraných na rôzne oblasti právnej vedy, a ktorý zároveň v menšom rozsahu prináša aj diskusné príspevky, prehľad judikatúry a recenzie odborných/vedeckých publikácií. Časopis má predovšetkým regionálny charakter vymedzený stredoeurópskym priestorom. Predmetom skúmania v rámci publikovaných článkov a štúdii sú najmä inštitúty v rámci právnych poriadkov stredoeurópskych štátov, a to vzhľadom na blízkosť týchto právnych poriadkov a ich vzájomné súčasné a historické vzťahy. Samozrejme, vítané sú aj príspevky majúce nadregionálny charakter, či už z odvetvia právnej teórie, medzinárodného alebo európskeho práva. 

 

Časopis má ambíciu stať sa hodnoverným zdrojom informácií z oblasti práva tak pre vedeckých pracovníkov, pedagógov, študentov, ako aj pre právnickú prax. Jeho cieľom je tiež preniknúť na akademickú pôdu iných univerzít a fakúlt, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

 

Vedecký časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia je vydávaný dvakrát ročne. Publikujú sa v ňom vedecké články v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom každý článok podlieha recenznému konaniu dvoch recenzentov na princípe „double-blind peer review“. Vedeckosť tohto časopisu podporuje aj významná zahraničná účasť odborníkov v redakčnej rade časopisu.

 

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je open access časopisom, t.j. všetky články v ňom publikované sú voľne dostupné na tejto stránke. Časopis je od júna 2015 registrovaný v databáze ERIH Plus a od roku 2020 v databáze Index Copernicus.

 

Vydavateľ periodika si uvedomuje potrebu integrity vedeckých publikácií a potrebu dodržiavania etických kritérií pri vedeckom bádaní a publikovaní. Redakčná rada dbá na to, aby boli uverejňované pôvodné vedecké práce, pričom v rámci svojej činnosti prijíma opatrenia na predchádzanie plagiátorstvu, a to aj prostredníctvom štandardného recenzného konania založeného na princípe „double-blind peer review“ a preverovania predložených príspevkov v antiplagiátorskom systéme. Zároveň však umožňuje slobodu vedeckého vyjadrovania a vedeckú diskusiu.

Vydavateľ vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia sa preto v plnom rozsahu stotožňuje s princípmi publikačnej etiky deklarovanými a publikovanými na stránkach Committee on Publication Ethics.