O ČASOPISE

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zameriava sa na publikáciu pôvodných vedeckých článkov a štúdií tematicky zameraných na rôzne právne vedy, a ktorý zároveň v menšom rozsahu prináša aj diskusné príspevky, prehľad judikatúry, recenzie odborných/vedeckých publikácií a informácie z vedeckého života. Poslaním časopisu je stať sa moderným vedeckým periodikom smerovaným nielen ku akademickej obci, ale aj k realizačnej a aplikačnej praxi.

 

Časopis má ambíciu stať sa hodnoverným zdrojom informácií z oblasti práva tak pre vedeckých pracovníkov, pedagógov, študentov, ako aj pre právnickú prax. Jeho cieľom je tiež preniknúť na akademickú pôdu iných univerzít a fakúlt, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a dostať tak výsledky práce akademických zamestnancov a doktorandov Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do širšieho povedomia odbornej verejnosti.

 

Vedecký časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia je vydávaný dvakrát ročne. Publikujú sa v ňom vedecké články v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom každý článok podlieha recenznému konaniu dvoch recenzentov na princípe „double-blind peer review“. Vedeckosť tohto časopisu podporuje aj zahraničná účasť odborníkov v redakčnej rade časopisu.

 

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je open access časopisom, t.j. všetky články v ňom publikované sú voľne dostupné na tejto stránke. Časopis je od júna 2015 registrovaný v databáze ERIH Plus a od roku 2020 v databáze Index Copernicus.

 

Vydavateľ periodika si uvedomuje potrebu integrity vedeckých publikácií a potrebu dodržiavania etických kritérií pri vedeckom bádaní a publikovaní. Redakčná rada dbá na to, aby boli uverejňované pôvodné vedecké práce, pričom v rámci svojej činnosti prijíma opatrenia na predchádzanie plagiátorstvu, a to aj prostredníctvom štandardného recenzného konania založeného na princípe „double-blind peer review“. Zároveň však umožňuje slobodu vedeckého vyjadrovania a vedeckú diskusiu.

Vydavateľ vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia sa preto v plnom rozsahu stotožňuje s princípmi publikačnej etiky deklarovanými a publikovanými na stránkach Committee on Publication Ethics.