ARCHÍV
TITULNÉ STRANY

 

2

OBSAH

 

4

Maria Beata Jagodzińska
Deklarácia nezávislosti Azerbajdžanskej demokratickej republiky (1918-1920) – právna analýza
Declaration of independence of the democratic republic of Azerbaijan (1918-1920) – legal analysis

 

12

Juraj Jankuv
Historický vývoj a súčasná podoba práva životného prostredia Európskej únie v kontexte vplyvu medzinárodného práva životného prostredia
Historical development and present shape of the European Union law of environment in the context of influence of international environmental law

 

31

Konrad Burdziak – Magdalena Kowalewska-Lukuć
Trestné a právne aspekty operácie na potvrdenie pohlavia úvahy v kontexte poľského trestného práva
Penal and legal aspects of gender confirmation surgery. considerations in the context of Polish criminal law

 

52

Lukáš Michaľov
Peňažný trest v historicko-právnom a komparatívnom kontexte
Financial penalty (fine) in historical-legal and comparative context.

 

70

Peter Molnár
K porušeniu práva na spravodlivý proces nedostatočným odôvodnením rozhodnutia
On violation of the right to a fair trial by insufficient reasoning of the decision

 

83

Dávid Pandy
Trestné konanie vo veciach mladistvých podľa uhorského zákonného článku VII/1913
Criminal proceedings in juvenile cases under the Hungarian 1913 act no. VII.

 

99

Valéria Ružičková
Harmonizácia trestného práva naprieč Európskou úniou a úloha Európskej prokuratúry
Harmonisation of criminal law across the European Union and the role of the European public prosecutor's office

 

114

Vasilka Sancin, Sergeja Hrvatič, Lena Kevorkijan, Eva Korenjak Lalovič
Cestovné certifikáty v súvislosti s Covid-19: vyváženie slobody pohybu a ochrany verejného zdravia
Covid-19 travel certificates: balancing the freedom of movement and protection of public health

 

133

Soňa Simić
Aktuálne problémy (ne)zdaňovania kolaboratívnej ekonomiky
Current problems of (non)taxation of the collaborative economy

 

147

Andrzej Światłowski
Procesné postavenie poškodeného v trestných veciach v Poľsku
The procedural position of the injured party in the criminal cases in Poland

 

158

Ladislav Hrabčák – Adrián Popovič
RECENZIA: Michal Radvan: Czech Tax Law, 4. vydanie

 

160

Lukáš Tomaš
RECENZIA: Romža, S. a kol.: Privatizácia trestného práva, vydanie prvé

 

163

Martin Vernarský
RECENZIA: Tekeli, J.- Tomaš, L.- Hoffmann, M.: Zákon o samosprávnych krajoch. Komentár, vydanie prvé

 

CELÉ ZNENIE