LICENČNÉ PODMIENKY

Článok I.

Zmluvné strany


Nadobúdateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „nadobúdateľ“)

Autor:
Predkladateľ príspevku na publikáciu vo vedeckom časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia vydávaného Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach identifikovaný v odoslanom formulári pre zasielanie príspevkov uvedeného na stránke http://sic.pravo.upjs.sk, resp. v práve určenej redakcii a v priloženom príspevku (ďalej len „autor“)

Článok II

Právne predpisy


Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok III

Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela


1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených podmienok.

2. Názov diela: je uvedený vo formulári pre zasielanie príspevkov uvedeného na stránke http://sic.pravo.upjs.sk a v priloženom súbore.

3. Spôsob použitia diela:
    a) vydanie a šírenie diela na webovej stránke elektronického časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia;
    b) vydanie a šírenie diela v tlačenej podobe, a to aj v rámci spoločného alebo súborného diela.
    c) predaj, distribúcia a rozširovanie diela;
    d) zverejnenie diela v on-line katalógoch knižníc na Slovensku a v zahraničí;
    e) zverejnenie diela na webových, resp. iných internetových stránkach elektronických publikačných nástrojov
    (napr. www.books.google.com, iBooks a pod.)

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú, v územne a vecne neobmedzenom rozsahu.

Článok IV

Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia


1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia diela uvedeného v. čl. III. ods 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu.

Článok V

Podmienky licenčnej zmluvy


1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v jednom exemplári v elektronickej forme prostredníctvom formuláru na zasielanie príspevkov na webovej stránke časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia alebo zaslaním na e-mailovú adresu redakcie.

2. Autor prehlasuje, že dielo bolo spracované v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou.

3. Autor vyhlasuje, že práva k dielu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.

4. Autor zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku ktorým mu autorské právo nepatrí, autor v rukopise osobitne vyznačí, pričom ručí za to, že autori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou, resp. ich použil v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Autor zodpovedá za to, že jeho príspevok, alebo v súvislosti s ním nedôjde k porušeniu autorských práv iných osôb, iných práv duševného vlastníctva, ako ani nedôjde k zásahu do práv na ochranu osobnosti, resp. dobrej povesti iných osôb. V prípade, ak nadobúdateľovi bude v dôsledku porušenia tejto povinnosti autora uložená sankcia, povinnosť náhrady škody, resp. spôsobená iná majetková alebo nemajetková ujma, autor bude povinný nahradiť nadobúdateľovi takto spôsobenú ujmu v celom rozsahu.

6. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a zaslať ho autorovi na autorskú korektúru. Autor sa zaväzuje bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to najneskôr do jedného týždňa od zaslania nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany autora má nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy.

7. O grafickej o technickej úprave diela, formáte, farebnosti, papieri a väzbe rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť a podľa možnosti prihliada na návrhy autora.

8. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že rozširovanie diela vykoná na svoj účet.

9. Autor je oprávnený propagovať svoje dielo, ako aj uložiť ho na súkromných alebo univerzitných repozitároch s uvedením redakčných údajov časopisu.

10. Autor súhlasí s tým, aby nadobúdateľom spracoval jeho osobné údaje uvedené v jeho príspevku, ako aj vo formulári pre zasielanie príspevkov, resp. v správe adresovanej redakcii za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy. Autor rovnako súhlasí s tým, aby nadobúdateľ poskytol tieto jeho osobné údaje tretím subjektom, ktoré sa budú priamo alebo nepriamo podieľať na spôsobe použitia diela podľa tejto zmluvy.

Článok VI

Záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany konštatujú a súhlasia s tým, že licenčná zmluva medzi nadobúdateľom a autorom je uzavretá dňom zaslania príspevku zo strany autora na publikáciu v časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia prostredníctvom formuláru na zasielanie príspevkov uvedeného na webovej stránke http://sic.pravo.upjs.sk alebo zaslaním na e-mailovú adresu redakcie.

2. Takto uzavretá zmluva nadobudne účinnosť dňom schválenia príspevku na publikáciu v časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia redakčnou radou časopisu. O schválení, resp. neschválení bude autor informovaný bezodkladne.

3. V prípade, ak redakčná rada časopisu rozhodne o podmienenom uverejnení diela v časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia, autor sa zaväzuje, že v lehote jedného týždňa od doručenia výzvy implementuje pripomienky redakčnej rady do svojho diela. V prípade, ak tak v stanovenej lehote neučiní, alebo neučiní riadne, táto zmluva nenadobudne účinnosť. Inak nadobudne účinnosť dňom zaslania do redakcie upraveného diela v zmysle pripomienok redakčnej rady.

4. V prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia platnosti, uplynutím tejto lehoty sa ruší jej platnosť.

5. Nadobúdateľ a autor zhodne prehlasujú, že tento spôsob uzavretia licenčnej zmluvy je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, pričom majú za to, že spĺňa požiadavky písomnej formy.