STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Ročník 2.2014, č. 1

Archív

Titulné strany

 

Obsah

2

Cezary Kosikowski
Hranice zdaňovania - hlavné problémy
Limits of taxation - main problems

4

Ewa Jasiuk
Prieskumné konanie vo veciach porušenia disciplíny vo verejných financiách
Examination proceedings in cases for violation of public finance discipline

11

Regína Hučková, Diana Treščáková
Osoba rozhodcu vo svetle pripravovaných legislatívnych zmien
The Artbitrator in the light of upcomming legislative changes

32

Miloš Lacko
Princíp rovnosti pri uplatňovaní zmluvy o sociálnom zabezpečení medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
The principle of equality in the application of the agreement on social security
between the Czech republic and the Slovak republic

44

Marcel Dolobáč
Zákaz zneužívania agentúrneho zamestnávania
Prohibition of abuse of agency work

59

Adrián Jalč
K problematike alternatívnych foriem konania a náležitého zistenia skutkového
stavu veci vrestoratívnej spravodlivosti

Alternative forms of process in the concept of restorative justice

68

Jaroslav Čollák
Právny poriadok: k niektorým spojitostiam a determinantom jeho obsahu
Legal order: some relations and determinations of its content

78

Peter Čuroš
Minimálny obsah prirodzeného práva alebo koľko morálky sa rozpustí v štyroch
otázkach Harta?

Minimum content of natural law or how much morality is melted in four
questions of Hart?

95

Martin Skaloš
Zmeny v organizácii a činnosti československej prokuratúry v rokoch 1948 - 1989
Changes in organization and activity of czechoslovak public prosecutor`s office
between 1948 – 1989

110

Erik Štenpien
RECENZIA: Mezey, B.: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy

(prvé vydanie). Prešov: Vydávateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 221
REVIEW: Mezey, B.:Beginnig of modern Hungarian prison administration
(first volume). Prešov: Vydávateľstvo Prešovskej univerzity in Prešov, 2011, p. 221

124

CELÉ ZNENIE

 


Ročník:
2.2014
Číslo: 1
ISSN:
1339-3995
Dátum publikácie:
17.3.2014

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
IČO: 00397768O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz