STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Ročník 2.2014, č. 2

Archív

Titulné strany

 

Obsah

2

Karel Marek
Smlouva o dílo
Work contract

3

Miloš Lacko
Právo na štrajk
Right to strike

12

Jana Bellová
Je inflácia daň?
Is inflation a tax?

26

Maria Egorova
Komparatívne právne princípy týkajúce sa zaloţenia skupiny osôb v súťažnom práve
Comparative legal principles of group of persons formation in russian competition law

41

Adam Giertl
20 rokov po Rwande: Predchádzanie a trestanie trestného činu genocídy
20 years after Rwanda: Prevention and punishment of the Crime of Genocide

49

Peter Molnár
Arrestatórium a inhibitórium (budúceho) majetku povinného
Arrestatorium a inhibitorium of (future) property of debtor

59

Simona Ferenčíková, Juraj Ferenčík, ml.
Podmienky ukladania detencie
Conditions of detention imposision

72

CELÉ ZNENIE

 


Ročník:
2.2014
Číslo: 2
ISSN:
1339-3995
Dátum publikácie:
17.9.2014

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
IČO: 00397768O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz