STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Aktuálne číslo

Archív

Titulné strany

 

Obsah

2

Maciej Rogalski
Uchovávanie a poskytovanie prístupu k telekomunikačným dátam (uchovávanie údajov)
Storing and providing access to telecommunications data in Poland (data retention)

4

Maria Bosak
Špecifiká zamestnávania mladistvých podľa poľského pracovného práva
The specificity of the juvenile employees employment under Polish labor law

13

Pawel Majka
Určovanie rozpočtov územných samosprávnych celkov v Poľsku
Determination of the budgets of the local government units in Poland

23

Peter Franko
Persuázia v argumentácii a písomný prejav
Persuasion in argumentation and written speech

34

Juraj Ferenčík
Kompexný pohľad na problematiku spamu
Complex view of spam

40

Ladislav Jakl
Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví a nový občanský zákoník
v České republice

License agreements for intellectual property rights in the context of the new civil code in the Czech Republic

56

Adriana Solčanská
Podstata a význam škody vo vybraných právnych odvetviach
Fundamentals and importance of damage in selected legal sectors

70

Adam Giertl
Zodpovednosť medzinárodných organizácií za protiprávne správanie a jej uplatňovanie
Responsebility of international organizations for wrongful acts and its application

80

Ľudmila Pošiváková
Zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve
International legal responsibility of states

100

Radoslav Benko
Rozprava o princípe prednosti práva EÚ - vláda práva za hranicami štátu
Discourse on the principle of primacy of EU law - rule of law beyond the state

128

Martin Floriš
Postavenie svätej stolice a pápežského štátu v rokoch 1815-1870
The status of the Holy See and the Papal state between the years 1815 – 1870

142

Martin Gregor
Zmeny v právnom postavení otrokov za vlády cisára Augusta

Changes in the legal position of the slave society under the rule of emperor
Augustus

153

CELÉ ZNENIE

 


Ročník:
3.2015
Číslo: 1
ISSN:
1339-3995
Dátum publikácie:
20.3.2015

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
IČO: 00397768O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz