STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Ročník 5.2017, č. 1

Archív

Titulné strany

 

Obsah

2

Ferdinand Korn
Kritika antropocentrizmu
The Critism of Anthropocentrism

4

Petr Osina
Konzervativní teórie přirozeného práva Roberta George
Conservative Natural Law Theory of Robert George

13

Imrich Kanárik, Juraj Martaus
Neviazanosť hlavy štátu príkazmi podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Decommittment of the Head of State according to art. 101 sec. 1 of Constitution
of Slovak republic

24

Emese Pál
Smerovanie k samostatnej administratívnej súdnej moci?
Towards an autonomous administrative judicial power?

34

Přemysl Raban
Aplikace záměrů EU v oblasti alternativního řešení spotřebitelských sporů v právním prostředí České republiky a Slovenské republiky v posledních letech
Application of EU intent in the area of alternative solving of consumer disputes in legal order of Czech republic and Slovak republic in recent years

47

Martin Janků, Karel Marek
K dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení
The evidence upon expertise in arbitration

68

Tomáš Dvořák
Vlastnictví jednotek podle zákona o vlastníctví bytů a bytové spoluvlastníctví
podle občanského zákoníku v České republice po rekodifikaci soukromého práva
- základní otázky
Ownership of units under the Act on ownership of flats and flat-coownership under the Cvil code in Czech republic after the recodification of privat law - basic questions

77

Kateřina Burešová
Náhradní mateřství v judikatuře
Surrogacy case law

92

Erik Vadas
Nová právna úprava ochrany maloletého podľa Civilného mimosporového poriadku
New legislation of protection infant in accordance with the Civil Non-Dispute procedure

101

Diana Treščáková
Virtuálna identita a elektronické schránky – vzájomné súvislosti
Virtual identity and electronic boxes - mutual influences

113

Eva Šimečková
Chráněné oznamovaní škodlivého jednání v České republice
Protected notification of harmful conduct in Czech republic

121

CELÉ ZNENIE

 


Ročník:
5.2017
Číslo: 1
ISSN:
1339-3995
Dátum publikácie:
22.3.2017

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
IČO: 00397768O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz