O ČASOPISE

STUDIA IURIDICA Cassoviensia - elektronický vedecký časopis, ktorý vydáva Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zameriava sa predovšetkým na publikáciu pôvodných vedeckých článkov a štúdií tématicky zameraných na rôzne právne vedy. Jeho poslaním je stať sa moderným vedeckým periodikom smerovaným nielen k akademickej obci, ale tiež k realizačnej a aplikačnej praxi. Má ambíciu stať sa významným informačným zdrojom z oblasti práva, pre vedeckých pracovníkov, pedagógov, študentov, aj pre právnickú prax.

VIAC INFORMÁCIÍ
TERMÍNY

Termín zasielania príspevkov do redakcie
do 31.5.2024

Recenzné konania:
jún - august 2024

Publikácia časopisu:
september 2024

SK  EN

Pokyny pre autorov

Z vedeckého zamerania elektronického časopisu vyplýva požiadavka, aby zasielané autorské články spĺňali formálne, štrukturálne a obsahové náležitosti. Tieto náležitosti ako aj postup recenzného konania a následnej publikácie sú upravené v podmienkach publikácie.

VIAC INFORMÁCIÍ

Na web stránke nájdete prístupné, okrem aktuálneho čísla, aj všetky archívne vydania. V jednotlivých článkoch môžete vyhľadávať na základe kľúčových slov - výsledky sú následne zobrazené v prehľadnom zozname. Články sú voľne prístupné v pdf súboroch, čo umožňuje bezproblémové čítanie a tlač.

VIAC INFORMÁCIÍ

Adresa redakcie

REDAKCIA SIC
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26, P. O. Box A-45
040 75 Košice
Slovenská republika

E-mail: redakcia_sic@upjs.sk