LICENČNÉ PODMIENKY

Autor zaslaním rukopisu vydavateľovi udeľuje vydavateľovi súhlas použiť rukopis („licencia“), a to na všetky spôsoby jeho použitia známe k momentu jeho zaslania redakcii (najmä §19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení, autorský zákon) a bez vecného alebo územného obmedzenia licencie a po dobu trvania majetkových práv k takémuto predmetu ochrany (§32 autorského zákona).

Vydavateľ je najmä oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby: (i) vyhotovovať rozmnoženiny rukopisu a archivovať ich, (ii) zaradiť a vydať rukopis v časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia, (iii) zaradiť rukopis do iného súborného diela alebo ho spojiť s iným dielom a následne ho vydať, a to najmä v podobe zborníka, v inej forme tlačenej alebo elektronickej publikácie, (iv) verejne rozširovať a verejne sprístupniť rukopis najmä prostredníctvom siete internet, (v) uložiť/nahrať rukopis na dátové nosiče a verejne ich rozširovať a sprístupňovať, (vi) uložiť/nahrať rukopis do elektronických alebo iných databáz, počítačových systémov a v rámci nich rukopis verejne rozširovať, sprístupňovať a/alebo uskutočňovať jeho uvedenie na verejnosti, (vii) preložiť rukopis do iných jazykov.

Autor poskytuje vydavateľovi licenciu bezodplatne a ako nevýhradnú. Vydavateľ je oprávnený udeliť súhlas tretej osobe na použitie rukopisu v rozsahu udelenej licencie („sublicencia“).

Vydavateľ aj autor sú oprávnení požiadať druhú stranu o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy podľa § 65 ods. 4 autorského zákona. Ak strana toto právo neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká. Ak právo uplatnené bolo a strana potvrdenie nevydá do 15 dní od doručenia žiadosti na vydanie potvrdenia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vydavateľ a autor sa zároveň dohodli, že autor nie je oprávnený udelenú licenciu jednostranne vypovedať alebo od licencie odstúpiť.

Obsah časopisu je autorom/užívateľom k dispozícií za podmienok licencie creative commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)