PODMIENKY PUBLIKÁCIE

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je vydavateľom vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Vedecký charakter časopisu určuje, že články predložené na uverejnenie musia spĺňať zásady publikačnej etiky, formálne, štrukturálne a obsahové požiadavky. Tieto požiadavky, proces posudzovania a následné uverejnenie sú opísané v nasledujúcich podmienkach uverejnenia vo vedeckom časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia.

I. ZÁSADY PUBLIKAČNEJ ETIKY


1.1

Vydavateľ STUDIA IURIDICA Cassoviensia sa zaväzuje dodržiavať vysoké etické normy vo všetkých fázach publikačného procesu. Usmernenia týkajúce sa Vyhlásenia o publikačnej etike a publikačných pochybeniach uvádzajú povinnosti vydavateľa časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia, autorov, recenzentov a redaktorov v oblasti publikačnej etiky. Úplné znenie Vyhlásenia o publikačnej etike a publikačných pochybeniach je k dispozícii na tomto odkaze.

1.2

Zásady vychádzajú zo zdrojov COPE (Committee on Publication Ethics), ktoré sú dostupné na webovej stránke https://publicationethics.org/guidance/Guidelines. V prípade, že niektorá otázka nie je výslovne upravená vo Vyhlásení o publikačnej etike a publikačných pochybeniach, uplatňujú sa subsidiárne vyššie uvedené zdroje COPE. Pred začatím spolupráce vydavateľ informuje autorov, redaktorov a recenzentov o týchto zásadách. Vydavateľ súčasne informuje autorov, redaktorov a recenzentov o existencii dokumentov COPE a ich subsidiárnej použiteľnosti.

1.3

Vydavateľ musí postupovať objektívne bez diskriminácie pohlavia, orientácie, náboženstva, politického presvedčenia, etnického alebo geografického pôvodu autorov. Všetky články musia byť posúdené a prijaté na základe ich obsahu a vedeckej hodnoty. V prípade sťažností musí vydavateľ umožniť autorom, aby na nich reagovali, a musí sťažnosti preskúmať.

1.4

Každý, kto sa domnieva, že výskum publikovaný v časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia nebol vykonaný v súlade s týmito Vyhlásením o publikačnej etike a publikačných pochybeniach, by mal svoje obavy oznámiť príslušnému redaktorovi alebo poslať e-mail na adresu redakcia_SIC@upjs.sk

II. FORMÁLNE POŽIADAVKY


2.1

Maximálny rozsah článku závisí od jeho typu: pre vedecké články je rozsah obmedzený na maximálne 15 strán, pre vedecké štúdie na maximálne 25 strán a pre recenzie na maximálne 3 strany. Redakčná rada si vyhradzuje právo rozdeliť článok na niekoľko častí, ktoré môžu byť uverejnené v rôznych číslach časopisu.

2.2

Článok sa predkladá na uverejnenie v textovom editore Microsoft Office 2010 alebo vyššom vo formáte "docx".

2.3

Okraje strany v celom texte sa upravia o 2,5 cm z každej strany strany (vľavo, vpravo, hore a dole). Text musí byť zarovnaný a musí sa použiť jednoduchý riadkovací interval.

2.4

Pre text sa použije písmo Times New Roman. Názov článku má veľkosť 16 bodov, je tučný, napísaný veľkými písmenami a vycentrovaný vodorovne; názvy abstraktu, úvodu a každej kapitoly majú veľkosť 12 bodov, sú napísané veľkými písmenami a tučným písmom; názvy podkapitol majú veľkosť 12 bodov a sú napísané tučným písmom; bežný text v rámci kapitol a podkapitol má veľkosť 12 bodov. Text abstraktu musí mať veľkosť 12 bodov kurzívou. Na poznámky pod čiarou sa používa písmo veľkosti 9 bodov. Pod názvom článku sa uvádza meno a priezvisko autora (bez akademických a vedeckých titulov), vycentrované vodorovne, tučným písmom a veľkosťou 12 bodov; pod menom a priezviskom sa uvádza afiliácia autora kurzívou, veľkosťou 12 bodov, vycentrované vodorovne.

2.5

Odsadenie každého odseku musí byť 0,5 zľava.

2.6

Odkazy a poznámky sa vkladajú ako poznámky pod čiarou, ktoré sa uvádzajú na konci každej strany. Citácie a podobné odkazy sa uvádzajú rovnakým spôsobom a musia byť v súlade s platnými citačnými normami (ISO 690-2) a inými zákonmi (najmä autorským zákonom). Poznámky pod čiarou sa číslujú postupne arabskými číslami od 1 do x, pričom číslo každej poznámky pod čiarou sa píše ako horný index a nenasleduje za ním bodka (napr: "1"). Príklady odkazov sú k dispozícii na tomto odkaze: https://citationsy.com/styles/iso690-numeric-en

2.7

Časopis uverejňuje články v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Ak je článok napísaný v slovenskom alebo českom jazyku, musí obsahovať okrem abstraktu v slovenskom/českom jazyku aj abstrakt v angličtine. Ak je článok napísaný v angličtine, obsahuje abstrakty v anglickom aj v slovenskom alebo českom jazyku.

2.8

Článok musí byť v súlade s gramatickými a štylistickými pravidlami jazyka, v ktorom sa predkladá na uverejnenie. Za jazykovú a štylistickú úpravu článku zodpovedá autor.

III. ŠTRUKTURÁLNE POŽIADAVKY


3.1

Vzhľadom na skutočnosť, že články sú publikované vo vedeckom časopise, pozostávajú z týchto štrukturálnych prvkov: abstrakt v slovenskom/českom jazyku, abstrakt v anglickom jazyku, úvod, text článku, záver, bibliografia, afiliácia autora. To sa netýka recenzií.

3.2

Abstrakt obsahuje približne 100 až 150 slov. Poskytne čitateľovi prehľad o obsahu a zameraní článku. Anglický preklad abstraktu musí byť obsahovo totožný so slovenským/českým znením. Ak je článok napísaný v anglickom jazyku, abstrakt je napísaný aj v slovenskom alebo českom jazyku.

3.3

V úvode článku sú uvedené východiská skúmanej problematiky, doterajší stav výskumu, cieľ, resp. hypotézy a metódy použité vo výskume autora, ktorého výsledky sú obsiahnuté v tomto článku.

3.4

V samotnom texte je prezentovaný pohľad autora na skúmanú problematiku, argumenty autora na podporu jeho stanoviska, rôzne stanoviská iných autorov, existujúce problémy, výsledky výskumu atď. súvisiace s témou. Text dokumentu je štruktúrovaný do potrebného počtu kapitol a podkapitol.

3.5

V závere článku autor uvádza zhrnutie výsledkov a odporúčaní, ku ktorým dospel, ako aj otázky na ďalšiu vedeckú diskusiu a svoje ďalšie výskumné zameranie v danej oblasti.

3.6

V časti použitá literatúra autor uvádza použitú literatúru v abecednom poradí. Odkazy sú definované v súlade s platnou normou pre citácie (napr. ISO 690-2). Príklady odkazov sú uvedené na: https://citationsy.com/styles/iso690-numeric-en.

3.7

V kontaktných údajoch autor uvedie svoje meno a priezvisko vrátane akademických a vedeckých titulov, pracovnú pozíciu na pracovisku, identifikáciu zamestnávateľa (názov a adresa), ORCID, telefonický a e-mailový kontakt.

3.8

Vzor formátovania a štruktúry vedeckých článkov a vedeckých štúdií je k dispozícii na tomto odkaze.

3.9

Autor je povinný uviesť v zozname literatúry aj odkaz na pridelený identifikátor DOI, ak ho citovaná literatúra má pridelený. Overenie pridelených identifikátorov vykoná autor na https://search.crossref.org

3.10

Autor používa dostatočný počet zdrojov (zvyčajne aspoň 20) vrátane zdrojov indexovaných v databázach Web of Science a Scopus.

3.11

Článok nemôže vykazovať nadštandardnú mieru zhody s externými zdrojmi podľa výstupu Turnitin (zvyčajne nad 40 %). Článok nemôže vykazovať ani súlad s vlastným publikovaným výstupom (bez ohľadu na jazyk). Autor môže použiť časti svojich vlastných publikovaných výsledkov, ak to uvedie v texte príspevku.

IV. OBSAHOVÉ POŽIADAVKY


4.1

V časopise môžu byť publikované len doposiaľ nepublikované vedecké články zo všetkých oblastí práva Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodného práva, ako aj iných krajín (najmä na účely porovnania). V časopise nesmú byť uverejnené prepracované články a štúdie autora, t. j. tie, ktoré už boli s menšími obmenami uverejnené v iných časopisoch, monografiách alebo zborníkoch.

4.2

Autor zodpovedá za to, že jeho článok neporušuje alebo že v súvislosti s jeho článkom nebudú porušené autorské práva iných osôb, iné práva duševného vlastníctva a že nedôjde k porušeniu ochrany osobnostných práv alebo dobrej povesti iných osôb. V prípade, že vydavateľovi bude uložená sankcia alebo povinnosť nahradiť škodu alebo vydavateľovi vznikne iná majetková alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia povinností autora uvedených v prvej vete tohto odseku, je autor povinný nahradiť vydavateľovi takto vzniknutú škodu v plnej výške.

V. PREDKLADANIE ČLÁNKOV A POSTUP RECENZNÉHO KONANIA


5.1

Autor zasiela svoj článok do redakcie elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty redakcia_SIC@upjs.sk. Autor nie je povinný dodať tlačenú verziu článku. Redakcia upovedomí autora o prijatí článku do redakcie prostredníctvom ním uvedenej adresy elektronickej pošty.

5.2

Ak článok nezodpovedá tematickému zameraniu časopisu, formálnym a/alebo štrukturálnym požiadavkám uvedeným v týchto podmienkach, redakčný výbor je oprávnený vrátiť článok autorovi na prepracovanie alebo ho odmietnuť.

5.3

Ak článok spĺňa formálne a štrukturálne požiadavky uvedené v týchto podmienkach alebo ho autor uspokojivo prepracoval podľa článku 5.2 týchto podmienok, predloží sa dvom recenzentom (nevzťahuje sa na recenzie). Recenzné konanie sa vykonáva podľa zásady "dvojitého slepého odborného hodnotenia". Článok s recenznými posudkami sa potom predloží redakčnej rade, ktorá rozhodne o jeho uverejnení v časopise. Redakčná rada môže rozhodnúť aj o podmienečnom uverejnení, t. j. článok môže byť uverejnený v prípade, že autor článok prepracuje v súlade s pokynmi redakčnej rady.

5.4

Recenzenti postupujú pri spracovaní recenzných posudkov v súlade s pravidlami recenzného konania vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia, ktoré sú dostupné na tomto odkaze.

5.5

Ak redakčná rada rozhodne o uverejnení alebo podmienečnom uverejnení článku, článok bude uverejnený v čísle časopisu, o ktorom rozhodla redakčná rada. Zaslaním článku do redakcie na uverejnenie v tomto časopise autor súhlasí s licenčnými podmienkami uvedenými na webovej stránke časopisu.