O časopise

STUDIA IURIDICA Cassoviensia je elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho hlavným cieľom je publikovať autentické vedecké články a štúdie zamerané na rôzne odvetvia právnej vedy, ako aj prinášať diskusné príspevky, prehľad judikatúry a recenzie vedeckých publikácií. Časopis má predovšetkým regionálny charakter definovaný stredoeurópskym priestorom. Predmetom výskumu v publikovaných článkoch a štúdiách sú najmä inštitúty v rámci právnych systémov stredoeurópskych štátov vzhľadom na blízkosť týchto právnych systémov a ich vzájomné súčasné a historické vzťahy. Vítané sú, samozrejme, aj príspevky nadregionálneho charakteru, či už z oblasti právnej teórie, medzinárodného alebo európskeho práva.


Vedecký časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia vychádza dvakrát ročne. Vedecké články v časopise sú publikované v slovenskom, českom a anglickom jazyku a každý jeden článok podlieha recenznému konaniu dvoch nezávislých recenzentov na základe "double-blind peer review". Vedecká povaha časopisu je podporená aj účasťou zahraničných odborníkov v redakčnej rade časopisu.


STUDIA IURIDICA Cassoviensia je časopis, s otvoreným prístupom, t.j. všetky články publikované v časopise sú voľne prístupné na tejto webovej stránke. Od roku 2015 je časopis registrovaný v databáze ERIH Plus a CrossRef, od roku 2019 v databáze Index Copernicus a od roku 2023 v databázach Heinonline a SCOPUS.