Ročník: 7.2019

Číslo: 1

ISSN: 1339-3995

Dátum publikácie:
22.03.2019

TITULNÉ STRANY

2

OBSAH

4

Ladislav Orosz
Efektívne ústavné súdnictvo ako Ústavou chránená hodnota
Effective constitutional judiciary as value protected by Constitution

21

Monika Kajla
Referendum o predčasných parlamentných voľbách v podmienkach Slovenskej republiky
Rerefendum on early parliamentary elections in the Slovak republic

30

Petr Osina
Náboženská svoboda v kontextu teorie Johna Finnise
Religious liberty in the context of the theory of John Finnis

39

Svitlana Karvatska
Interpretácia a implementácia európskych noriem pre ochranu ľudských práv a základných slobôd v ukrajínskej súdnej praxi: Problémy a perspektívy
Interpretation and implementation of European standards of human rights and fundamental freedoms protection in Ukrainian court practice: Problems and Prospects

48

Lucia Bódišová
Bilaterálne zmluvy Slovenskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách
Bilateral treaties of the Slovak republic on cooperation and mutual assistance in the event of disaster

61

Radomír Jakab
Administratívnoprávne dôsledky ústavnoprávnej ochrany vôd
Administrative consequencies of constitutional regulation of water

68

Sántha Ferenc
Vymedzenie zločineckej organizácie a súvisiaca prax súdov vo veciach daňových podvodov
The definition of criminal organization and related court practice in tax-fraud cases

76

Jerzy Nikołajew
Práva versus povinnosti zadržaných v poľskom penitenciárnom systéme
Right vs obligations of the persons detained in custody in Poland

87

László Pribula
Praktické problémy týkajúceho sa uvedenia nového právneho inštitútu – delikt v maďarskom súkromnom práve
Practical Problems Concerning the Introduction of a New Legal Institution – Tort in Hungarian Civil Law

97

Miroslava Kušníriková
Osobitosti právnej úpravy sporov s ochranou slabšej strany oproti štandardnému priebehu civilného sporového procesu
Particularities of law in disputes with the protection of the disadvantaged party in comparison to the standard course of civil dispute process

108

Regína Hučková, Laura Rózenfeldová
Zdieľané hospodárstvo v oblasti dopravy (vybrané otázky)
Collaborative economy in transport (Certain Issues)

CELÉ ZNENIE