Ročník: 8.2020

Číslo: 1

ISSN: 1339-3995

TITULNÉ STRANY

2

Obsah / Table of Contents

4

Miroslav Fico
Ministerstvo pre zjednotenie zákonodarstva a organizácie správy a jeho úloha v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej československej republiky
Ministry for the unification of laws and the organisation of administration and its role in the process of unification of criminal law in the interwar czechoslovak republic

15

Ladislav Hrabčák – Monika Stojáková
Digitálna ekonomika, digitálne služby a daň z digitálnych služieb – hrozba alebo výzva pre normotvorcov?
Digital economy, digital services and digital services tax - threat or challenge for legislators?

29

Ján Ivančík
Niekoľko poznámok k Ulpiánovej “záujmovej” teórií deľby práva a jej relevancii pre súčasný slovenský právny poriadok
Several remarks on Ulpian’s “interest” theory of division of law and its relevance to the recent slovak legal order

38

Valéria Miháliková
Národná a ústavná identita v judikatúre ústavných súdov štátov vyšehradskej skupiny
National and constitutional identity in the case-law of constitutional courts of the visegrad group

51

Petr Osina
Idea obecného dobra v nové teorii přirozeného práva
The idea of common good in new natural law theory

60

Laura Rózenfeldová
Ochrana súkromia a osobných údajov v prípade používania súborov cookies
Protection of privacy and personal data as regards the use of cookies

73

Simona Rudohradská
Geoblocking – vybrané obchodnoprávne aspekty
Geoblocking – selected commercial aspects

88

Andrea Slezáková
Návrhy de lege ferenda vzťahujúce sa na reguláciu finančného poradenstva
Proposals de lege ferenda relating to the regulation of financial advisory

99

Martin Štrkolec
Procesné postavenie poškodeného v právnom poriadku Slovenskej republiky v komparácii s Českou republikou
Procedural status of the injured person in the legal order of the Slovak republic in comparison with its legal regulation in the Czech republic

CELÉ ZNENIE