Ročník: 8.2020

Číslo: 2

ISSN: 1339-3995

TITULNÉ STRANY

4

Obsah / Table of Contents

3

Lucia Bakošová
Etické a právne aspekty použitia umelej inteligencie v zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Ethical and legal aspects of the use of artificial intelligence in health and nursing care

19

Martin Floriš
Niekoľko poznámok k námietke zaujatosti v trestnom konaní
Few remarks on objection of bias in criminal proceedings

30

Regina Hučková – Diana Treščáková
Zásady spracovania osobných údajov podľa GDPR so zreteľom na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
Principles of the personal data processing according to the GDPR with regard to the sphere of a provision of a healthcare

45

Kamil Majewski - Patrycja Majewska
Koncept účastníkov konania v poľskom všeobecnom správnom konaní
Conception of a party to proceedings in polish general administrative procedure

56

Lukáš Michaľov
Trestnoprávne alternatívne opatrenia vo vzťahu k opatreniam pozbavujúcim osobnú slobodu v Slovenskej republike v porovnaní so Španielskom, Talianskom, Portugalskom a Rakúskom
Criminal alternative measures in relation to deprivation of liberty measures in Slovak republic compared to Spain, Italy, Portugal and Austria

70

Jiří Mulák – Vladislav Vnenk
Projevy zásady kontradiktornosti v českém trestním a civilním procesu
Reflection of the principle of contradictory in the Czech criminal and civil process

81

Jana Žuľová – Marek Švec
Odloženie lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov
Delay of preventive medical inspections of employees

CELÉ ZNENIE