Ročník: 9.2021

Číslo: 1

ISSN: 1339-3995

TITULNÉ STRANY

2

Obsah / Table of Contents

4

Mário Certický
Teoretické a praktické otázky spracovania osobných údajov pred vznikom pracovno-právneho vzťahu vo svetle maďarského, slovenského a českého pracovného práva
Theoretical and practical issues of data processing related to the pre-employment relationship in the light of the Hungarian, Slovak and Czech labor law

20

Jozef Kirst
Vydedenie, ne/platnosť, procesná ochrana
Exheredation, In/validity, Procedural

34

Viktória Koľveková
Sudcovská koncentrácia konania vo svetle budovania skutkového základu súdneho rozhodnutia v civilnom sporovom konaní
Judicial concentration of proceedings in the light of the settlement of facts basis of adjudgment in civil dispute proceedings

44

Jiří Mulák – Vladislav Vnenk
Zásada oficiality v českém trestním a civilním procesu
Principle of officiality in the Czech criminal and civil process

56

Dávid Pandy
Polepšovacia výchova na území dnešného Slovenska od počiatku 20. storočia do druhej svetovej vojny
Reformatory training in the territory of today's Slovakia from the beginning of the 20th century to the second world war

70

Edit Sápi
"Oživenie umenia" - dramatické diela a divadelný režisér z pohľadu autorského práva
"Giving life to a work of art" - dramatic works and theatre directors from the viewpoint of copyright law

85

Andrea Slezáková
Komparácia zákonných podmienok pre distribúciu doplnkového dôchodkového sporenia v SR a doplnkového penzijného sporenia v ČR
Comparison of legal conditions for the distribution of supplementary pension savings in the Slovak republic and supplementary pension savings in the Czech republic

95

Veronika Tóthová - Ľuboslav Sisák
Komparatívne zhodnotenie právnej úpravy de lege lata alternatívnych trestov v Slovenskej republike v porovnaní s Nemeckom
Comparative evaluation of the de lege lata legislation on alternative punishments in the Slovak republic in comparison with Germany

112

Bence Udvarhelyi
Harmonizácia alebo unifikácia? – nástroje na zefektívnenie ochrany finančných záujmov Európskej únie
Harmonization or unification? – instruments for a more effective protection of the financial interests of the European Union

130

Dušan Holub
RECENZIA: Slezáková, A., Šimonová, J., Jedinák, P. a kol.: Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár. Vydanie: prvé. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020.

CELÉ ZNENIE