Year: 12.2024

Volume: 1

ISSN: 1339-3995

Date of publication:
20.03.2024

TITULNÉ STRANY

2

Obsah / Table of Contents

4

Jozef Andraško – Marek Kordík
Úlohy a oprávnenia orgánov policajného zboru v ére automatizovaných vozidiel
Responsibilities and authorizations of the authorities of the police force in the era of automated vehicles

29

Laura Bachňáková Rózenfeldová
Súhlas v rozhodovacej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Consent in the decision-making practice of the Slovak DPA

45

Veronika D’Evereux
K "obvinění" státu Izrael nevládními mezinárodními organizacemi ze zločinu apartheidu
The "Accusation" of the state of Israel of the crime of apartheid

67

Simona Ferenčíková – Bronislava Vinerová
Aplikačné problémy dvojkoľajného postihu extrémizmu v kontexte ochrany slobody prejavu a v kontexte subsidiarity trestnej represie
Application problems of double punishment of extremism in the context of the protection of freedom of speech and in the context of subsidiary criminal repression

87

Dominik J. Gajewski – Adam Olczyk
Zmeny poľského daňového zákona v reakcii na pandémiu Covid-19 v porovnaní so zmenami legislatívy v Českej republike a na Slovensku
Changes in Polish tax law in response to the Covid-19 pandemic against the comparative legislative changes in the Czech republic and Slovakia

99

Jakub Handrlica
Vladimír Vochoč (1894-1985) odkaz československého právnika a diplomata
Vladimír Vochoč (1894-1985) the legacy of a Czechoslovak lawyer and diplomat

110

Markéta Kajfoszová
Uplatnění základních zásad v trestním řízení vedeném proti právnické osobě
Application of fundamental principles in criminal proceedings against a legal person

125

Viktória Koľveková
Zmeny v civilnej exekúcii – donucovacie opatrenia
Changes in civil enforcement – coercive measures

142

Miroslava Kušníriková
Konkurencia spôsobov budovania skutkového základu v civilnom sporovom konaní pri pasivite žalovaného
Competition of methods for building a factual basis in civil dispute proceedings in the case of of the defendant's passivity

158

Dušan Lovich
Požiadavky na odôvodnenie príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky z pohľadu judikatúry najvyšších súdnych autorít slovenskej republiky a judikatúry Súdneho dvora EÚ
Requirements for justification of a wiretap order from the perspective of the jurisprudence of the highest judicial authorities of the Slovak republic and the Jurisprudence of the Court of Justice of the EU

170

Dominik Šoltys
Vybrané podoby spracovania témy sexu a sexualita v právnej filozofii – od Herberta L. A. Harta po kvír teórie práva
Selected and different views on sex and sexuality in legal philosophy – from Hart to queer theories of law

187

Ayrumyan Gevorg
Recenzia: Slezáková, A., Hajnišová, E., Mikloš, P. a kol. Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta
Review: Slezáková, A., Hajnišová, E., Mikloš, P. a kol. Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta

FULL VOLUME