Ročník: 4.2016

Číslo: 2

ISSN: 1339-3995

Dátum publikácie:
16.9.2016

TITULNÉ STRANY

2

OBSAH

4

Petr Osina
Problém nespravedlivého práva v teorii Johna Finnise
The Problem of Unjust law in the theory of John Finnis

15

Anita Nagy
Milosť prezidenta a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva
Presidential pardon and the judgements of the European Court of Human Rights

28

Adam Giertl
Zodpovednosť štátu za ujmu spôsobenú porušením Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a exteritoriálna jurisdikcia štátu
Responsibility of the state for damage caused by violation of European Convention on human rights and fundamental freedoms and extraterritorial jurisdiction of the state

39

Jakub Handrlica
Mezinárodní správní právo: minulost, současnost a perspektívy
International Administrative Law: its past, present and perspectives

53

Miroslav Bilišňanský
Právne následky rozhodnutia Ústavného súdu o nesúlade právnych predpisov s ústavou na súdne spory v oblasti energetiky
Legal consequeces of unconstitutionality of legal rules on legal disputes in energy sector

67

Patrik Jokeľ
Nové právne inštitúty v správnom súdnom poriadku
New institutes in the code on judicial proceedings in administrative cases

82

Ľubomír Čunderlík
Národné a európske súvislsoti v právnej aplikácii finančnej asistencie bánk
National and european issues concerning legal aplication of financial assistance of banks

91

Kinga Michalowska
Ochrana osobnosti právnických osôb z pohľadu rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu a všeobecných súdov
Personal property of a legal entity in the eyes of the jurisprudence of the Supreme Court and courts of general jurisdiction

98

Aneta Kaźmierczyk
Problematika nadobúdania nehnuteľností za účelom investície do nehnuteľností v condo a apart systéme (druhý domov) vo svetle regulácie poľským civilným právom
The issue of the acquisition of real estate premises for the purpose of housing investment in the condo and apart systems (secondhome) in the light of regulations in Polish civil law

104

András Miklós, Ferenc Sántha, Róbert Bartkó
Procesná pozícia znalca povolaného obhajobou v trestnom konaní
The procedural position of the expert hired by the defence in the criminal procedure

111

Aldona Piotrowska
Kompetencia obecnej správy obmedziť maloobchodný predaj alkoholických nápojov podľa poľského práva
The competence of municipal authorities to curtail retail of alcoholic beverages under Polish law

CELÉ ZNENIE