Ročník: 3.2015

Číslo: 2

ISSN: 1339-3995

Dátum publikácie:
17.9.2015

TITULNÉ STRANY

2

OBSAH

3

Jana Bellová
Právo a ekonomie: Je právo jedním z hlavních faktoru ovlivňujících správaní ekonomiky?
Law and Economics: Is law one of the main factors determining the performance of an economy?

13

Samanta Kowalská
Ochrana kultúrnych pamiatok a právo na úctu voči majetku. Uvažovanie v kontexte štrasburskej jurisdikcie.
Protection of cultural goods and the right to peaceful enjoyment of possession. Reflections in the context of Strasbourgh

24

Zuzana Štefanková
Public relations Európskej únie - problémy a riešenia
Public relations of the European Union - problems and solutions

37

Simona Ferenčíková
Podmienky výkonu detencie
Conditions of enforcement of detention

51

Radomír Jakab
Proces tvorby individuálnych služobných pokynov vo verejnej správe
Process of creationf of individual internal acts in public administration

61

Marek Švec, Andrea Olšovská
Pojem odmeny v zmysle čl. 157 ZFEÚ a diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie
The concept of remuneration under Art. 157 of the TFEU and the discrimination based on sexual orientation

70

Zuzana Macková
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a systém sociálneho poistenia
Agreements on work performed outside the emploament relation (irregular labour contracts) and social security

89

Andrej Poruban
Úprava výkonu závislej práce v rámci pracovného vzťahu člena k družstvu
Legal framework of dependent work in employment between the co-operative and its member

CELÉ ZNENIE