Ročník: 5.2017

Číslo: 2

ISSN: 1339-3995

Dátum publikácie:
19.9.2017

TITULNÉ STRANY

2

OBSAH

4

Ľudmila Elbert
Ochrana cezhraničných podzemných vôd prostriedkami medzinárodného práva
The protection of transboudary groundwater by means of international law

13

Timea Lazorčáková
Prístup mimovládnych organizácií a jednotlivov k africkému systému ľudských práv
Access of non-governmental organizations and individuals to African system of human rights

25

Sandra Boldizhar, Vadym Pishta
Pozícia ESĽP k transplantológii a reproduktívnym právam: Hlavné aspekty
ECHR position on transplantology and reproductive rights: Main aspects

35

Pavla Buriánová
Přistoupení k řešení problematiky domácích porodů v návaznosti na doporučení ESLP
The adhesion to the solution of home births following the recommendations of the European court of human rights

49

Jakub Handrlica
Vybrané problémy spojené s aplikací modelu transteritoriálních správních aktů
Topical issues arising from model of transterritorial administrative acts

60

Miroslav Bilišňanský
Vybrané aspekty cenovej regulácie v konaní pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Selected aspects of the price regulation in the proceedings before Regulatory office for network industries

75

Karel Marek
Nová úprava zadávání veřejných zakázek
New legal regulation of public procurement

89

Viktor Varga
Neoprávnene využívaný zlepšovací návrh - škoda či bezdôvodné obohatenie?
Unjustified use of innovation suggestion - compesantion of damage or unjust enrichment?

98

Andrea Slezáková
Právne inštitúty a návrhy de lege ferenda potenciálne vedúce k zvýšeniu účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení
Legal institutes and proposals de lege ferenda potentially increasing the participation on supplementary pension saving

111

Milan Boroš
Cesta trestného činu opilstva do znenia v trestnom zákone č. 300/2005 Z.z.
Journey of criminal act of alcohol intoxication into the wording in criminal code No. 300/2005 Coll.

CELÉ ZNENIE