Ročník: 1.2013

Číslo: 1

ISSN: 1339-3995

Dátum publikácie:
9.9.2013

TITULNÉ STRANY

2

OBSAH

3

Alexander Bröstl
Rýchlejšie však neznamená vždy aj lepšie (o prieťahoch v konaní)
But faster is not always better (on law`sdelay)

9

Ján Mazák
Charta základných práv Európskej únie v doktríne Ústavného súdu Slovenskej republiky: prvé výsledky a mierne hodnotenie
Charter of fundamental rights of the European union in doctrine of Constitutional Court of Slovak republic: first results and their indulgent evaluation

21

Simona Ferenčíková, Ján Mihaľov, Mária Voľanská
Normotvorný, aplikačný a interpretačný význam základných zásad trestného práva hmotného
The norm creating, application and interpretation meaning of fundamental principles of substantive criminal law

38

Anna Románová
K vnútornej štruktúre daňového konania po zavedení daňového poriadku
On the structure of tax proceedings after the introduction of the code of tax procedure

52

Jozef Tekeli
Odpovede na interpretačné nejasnosti vo veciach územia obce
Answers to interpretative vagueness concerning territory of municipality

64

Ján Husár
Hospodárska politika a hospodárske právo
Economic policy and economic law

81

Sergej Romža, Peter Čopko
Východiská koncepcie trestného konania
Background of criminal proceedings concept

90

Milan Sudzina
Vzťah reštitučných a vlastníckych žalôb
Relation of restitution and ownership actions

101

Miroslav Fico
Vývoj nutnej obrany a krajnej núdze v medzivojnovom Československu (aj vo svetle "prvých" pokusov o unifikáciu trestného práva)
Development of self-defence and necessity in interwar Czechoslovakia (also in the light of the „first“ attempts to unify criminal law)

CELÉ ZNENIE