Ročník: 4.2016

Číslo: 1

ISSN: 1339-3995

Dátum publikácie:
14.3.2016

TITULNÉ STRANY

2

OBSAH

4

Kinga Michałowska
Inštitúcie národnej a cezhraničnej hospodárskej mediácie/sprostredkovania ako alternatívna metóda pre riešenie sporov medzi podnikateľmi
Institution of a National and Cross-Border Economic Mediation as an Alternative Method for Settling Disputes between Entrepreneurs

13

Małgorzata Wróblewska
Škodlivá daňová súťaž v globalizovanom svete. Zaoberá sa tým Svetová obchodná organizácia?
Harmful tax competition in a globalized world. Does the World Trade Organization deal with this issue?

24

Monika Szaraniec
Úloha odporúčania a usmernenia Komisie pre finančný dohľad (KNF) v oblasti boja proti nezrovnalostiam na trhu v oblasti bankovníctva a poisťovníctva v Poľsku
The role of recommendations and guidelines of the Financial supervision commision (KNF) in combating the irregularities on the banking and insurance market in Poland

35

Karel Marek
K řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrárni komoře České republiky ve znění účinném k 1.10.2015
About Arbitration court order of the Economic chamber of the Czech republic and Agricultural chamber of the Czech republicas in force on October 1, 2015

46

Regína Hučková
Nové mechanizmy uplatňovania práv spotrebiteľov
New mechanisms of consumer rights enforcement

56

Jozef Tekeli
Verejné vysoké školy a finančná kontrola ex ante podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite
Public universities and financial ex ante control under the new law on financial control and audit

70

Ladislav Poliak
Hlavný kontrolór obce - vybrané problémy
Head municipality supervisor - selected issues

81

Alena Krunková
Samospráva a priama demokracia - teoretické východiská
Selfgovernment and direct democracy - Theoretical bases

92

Karel Čada
Nový český občanský zákoník a průmyslové vlastnictví
New czech civil code and intellectual property

102

Vendula Divišová
Adresný ticketing a karta fanouška jako nástroje bezpečnostní politiky proti diváckému násilí v Europě
Nominative tickets and fan identification card as tools of security policy against spectator violence in Europe

115

Blažena Antalová
Predaj cudzej veci v rímskom práve
The sale of property of another in Roman law

122

Petr Osina
John Finnis o právu a spravedlnosti
John Finnis on Law and Justice

CELÉ ZNENIE