Ročník 2.2014

Číslo: 1

ISSN: 1339-3995

Dátum publikácie:
17.3.2014

TITULNÉ STRANY

2

OBSAH

4

Cezary Kosikowski
Hranice zdaňovania - hlavné problémy
Limits of taxation - main problems

11

Ewa Jasiuk
Prieskumné konanie vo veciach porušenia disciplíny vo verejných financiách
Examination proceedings in cases for violation of public finance discipline

32

Regína Hučková, Diana Treščáková
Osoba rozhodcu vo svetle pripravovaných legislatívnych zmien
The Artbitrator in the light of upcomming legislative changes

44

Miloš Lacko
Princíp rovnosti pri uplatňovaní zmluvy o sociálnom zabezpečení medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
The principle of equality in the application of the agreement on social security between the Czech republic and the Slovak republic

59

Marcel Dolobáč
Zákaz zneužívania agentúrneho zamestnávania
Prohibition of abuse of agency work

68

Adrián Jalč
K problematike alternatívnych foriem konania a náležitého zistenia skutkového stavu veci vrestoratívnej spravodlivosti
Alternative forms of process in the concept of restorative justice

78

Jaroslav Čollák
Právny poriadok: k niektorým spojitostiam a determinantom jeho obsahu
Legal order: some relations and determinations of its content

95

Peter Čuroš
Minimálny obsah prirodzeného práva alebo koľko morálky sa rozpustí v štyroch otázkach Harta?
Minimum content of natural law or how much morality is melted in four questions of Hart?

110

Martin Skaloš
Zmeny v organizácii a činnosti československej prokuratúry v rokoch 1948 - 1989 Changes in organization and activity of czechoslovak public prosecutor`s office between 1948 – 1989

124

Erik Štenpien
RECENZIA: Mezey, B.: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy (prvé vydanie). Prešov: Vydávateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 221
REVIEW: Mezey, B.:Beginnig of modern Hungarian prison administration (first volume). Prešov: Vydávateľstvo Prešovskej univerzity in Prešov, 2011, p. 221


CELÉ ZNENIE