Ročník: 6.2018

Číslo: 2

ISSN: 1339-3995

Dátum publikácie:
20.9.2018

TITULNÉ STRANY

2

OBSAH

4

Vojtech Vladár
Za profesorom Petrom Blahom
Requiem for professor Blaho

8

Krzysztof Skotnicki
Ústava Slovenskej republiky z pohľadu poľského ústavného právnika
The Constitution of the Slovak republic from the point of view of polish consitutional lawyer

18

Vladislav Vnenk
Systematika odpovědnosti prezidenta České republiky a prezidenta Slovenské republiky
The concept of responsibility of the president of the Czech republic and of the president of the Slovak republic

28

Piotr Sieniawski
Parlamentná opozícia v Spolkovej republike Nemecko
Parlamentary oposition in the Federal republic of Germany

44

Ľudmila Elbert
Vyhlásenie EÚ a Dopad na súdnu ochranu jednotlivca
EU – Turkey statement: The impact on judicial protection of individual

53

Tímea Lazorčáková
Tribunály občianskej spoločnosti
Civil Society Tribunals

62

Ľuboslav Sisák
Zločin agresie podľa rímskeho štatútu. Oživenie dodatkov z Kampaly
The Crime of Aggression under the Rome Statute. Kampala Amendments Coming to Life.

79

Peter Marejka
Politické procesy v Československu (1948-1954)
Political trials in Czechoslovakia (1948-1954)

93

Miroslav Fico
Procesné aspekty prípravy návrhu trestného zákona z 1937 (ako „záverečného“ pokusu o unifikáciu trestného práva hmotného 1. ČSR)
Procedural aspects – draft of the criminal code of 1937 preparations (as an „final“ attempt to unify substantive criminal law in 1. ČSR)

104

Radomír Jakab
Porovnanie postavenia poškodeného v priestupkovom konaní a trestnom konaní
Comparison of injured person`s status in misdemeanor proceedings and in criminal proceedings

113

Aneta Tyc
Súlad medzinárodných obchodných zmlúv so štandardmi MOP: Aké reformy by mali byť podstúpené v najbližšej dobe?
The Compliance of International trade agreements with the ILO standards: what reforms should be undertaken in the nearest future?

125

Regina Hučková, František Bonk, Laura Rózenfeldová
Zdieľané hospodárstvo – otvorené problémy a diskusia (najmä s prihliadnutím na obchodnoprávne a daňovoprávne súvislosti)
Collaborative economy – open problems and discussion (with regard to commercial and tax issues)

141

Kateřina Burešová
Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace ve veřejném zadávání
Principles of equal treatment and non-discrimination in public procurement

148

Patrik Kurz
Důsledky vad právních jednání při rozvazování pracovněprávního poměru
Consequences of the defects of legal proceedings in the breakdown of the labor relationship

161

Erik Vadas
Starostlivosť súdu o maloletých
The judicial care of infants

CELÉ ZNENIE